§1

 1. Regulamin Konkurs Piękna Miss Polski USA 2021 (dalej: „Regulamin”) określa zasady i sposób
  organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu Piękna Miss Polski USA 2021 (dalej: „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest firma AN
  Holding Group z adresem PO Box 7404, Prospect Hts, IL 60070 (dalej: „Organizator”).
 3. AN Holding Group w ramach zawartych umów jest wyłącznym reprezentantem na Stany
  Zjednoczone konkursu piękności Konkurs Piękna Miss Polski USA 2021
 4. Konkurs przebiega w następujących etapach:
  a) kwalifikacje regionalne;
  b) konkursy regionalne;
  c) finał.
 5. Kwalifikacje regionalne są prowadzone przez AN Holding Group. Kwalifikacje regionalne mogą
  być organizowane również korespondencyjnie, za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Do konkursu regionalnego zakwalifikowana może zostać dowolna liczba kandydatek, spośród
  których wyłania się co najmniej trzy laureatki konkursu regionalnego przyznając następujące
  tytuły: Miss Regionu, 1 Wicemiss Regionu, 2 Wicemiss Regionu. Na etapie konkursu
  regionalnego mogą zostać przyznane również inne tytuły, a w tym do trzech Dzikich Kart
  uprawniających do udziału w finale. Dzikie Karty mogą być przyznane jedynie przez
  przedstawiciela AN Holding Group lub osobę przez AN Holding Group wyznaczoną.
 7. Do finału konkursu przystępują osoby, które uzyskały tytuł: Miss Regionu, 1 Wicemiss Regionu
  oraz 2 Wicemiss Regionu, a także osoby, którym przyznano Dzikie Karty, o których mowa w
  punkcie 6. Liczbę uczestniczek finału określa AN Holding Group.
 8. Udział w kwalifikacjach i konkursie regionalnym odbywa się na koszt własny uczestniczki.
 9. Finał poprzedza zgrupowanie przygotowawcze. W ramach finału wyłania się co najmniej 5
  laureatek, którym przyznaje się tytuły: Miss Polski USA, 1 Wicemiss Polski USA, 2 Wicemiss Polski
  USA, 3 Wicemiss Polski USA oraz 4 Wicemiss Polski USA. Laureatki w związku z uzyskanymi
  tytułami otrzymują szarfy tytułowe. Miss Polski USA otrzymuje również koronę, którą ma
  obowiązek przekazać Miss Polski USA wyłonionej w kolejnej edycji Konkursu. W ramach finału
  Konkursu mogą być przyznawane również inne tytuły i nagrody, w tym nagrody fundowane
  przez osoby trzecie.
 10. Miss Polski USA otrzymuje możliwość bezpośredniego udziału w Konkursie Piękna Miss Polski
  2021, który odbywa się w Polsce i reprezentuje Polonię w USA podczas wyborów.
 11. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, AN Holding Group ma prawo
  wytypowania uczestniczek Konkursu zakwalifikowanych do każdego etapu według własnego
  uznania, choćby nie uczestniczyły w żadnym z poprzedzających etapów Konkursu.
 12. Wyłonienie laureatek poszczególnych etapów Konkursu, przyznanie tytułów, o których mowa w
  punkcie 9, z wyjątkiem Dzikich Kart, o których mowa w punkcie 7, dokonuje jury, w składzie
  określonym dla każdego z etapów przez AN Holding Group. Przewodniczący jury zostaje
  wyłoniony z grona jury na zasadach określonych przez AN Holding Group. Na wypadek

nieuzgodnienia werdyktu jury w wyznaczonym czasie, werdykt ustala i podaje do publicznej
wiadomości przewodniczący jury po konsultacji z AN Holding Group.

§2

Warunki udziału w konkursie:

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich kandydatek, które odpowiadają wymaganiom
  określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestniczka Konkursu musi spełniać kumulatywnie następujące wymagania:
  a) być stanu wolnego;
  b) być bezdzietna;
  c) posiadać polskie korzenie;
  d) w chwili przystąpienia do Konkursu musie mieć ukończone 18 lat;
  e) na dzień 31 grudnia 2021 roku nie może ukończyć 27. rok życia;
  f) posiadać nieposzlakowaną opinię;
  g) nie posiadać widocznych tatuaży;
  h) nie uczestniczyć w poprzednich edycjach Konkursu na etapie finałowym;
 3. Nieposiadanie lub utrata kwalifikacji określonych w punkcie 2 są podstawą do wykluczenia
  uczestniczki z Konkursu, pozbawienia jej tytułów, nagród lub przywilejów związanych z
  uczestnictwem w Konkursie, a także stanowią podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej
  uczestniczki Konkursu.
 4. Uczestniczki Konkursu są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym do
  uczestniczenia w zgrupowaniach przygotowawczych, a także do zawarcia odrębnych umów
  regulujących szczegółowe warunki udziału uczestniczki w Konkursie. Odmowa zawarcia umowy z
  AN Holding Group, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z wykluczeniem
  uczestniczki z Konkursu.
 5. Laureatki konkursów regionalnych i finałów Konkursu nie mogą brać udziału w innych
  konkursach piękności bez zgody AN Holding Group. Naruszenie tego obowiązku stanowi
  podstawę do wykluczenie uczestniczki z Konkursu oraz do pozbawienia jej tytułów, nagród i
  przywilejów związanych z udziałem w Konkursie.
 6. Uczestniczki Konkursu we własnym zakresie ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w Konkursie
  do etapu finału. W etapie finału uczestniczki Konkursu we własnym zakresie ponoszą koszty
  podróży.
 7. Uczestniczka Konkursu, której zostaje przyznany tytuł Miss Polski jest wyznaczana jako
  reprezentantka Polonii w USA do udziału w konkursie piękności Miss Polski 2021. AN Holding
  Group może wytypować również inne uczestniczki Konkursu do udziału w tym konkursie obok
  osoby, której przyznano tytułu Miss Polski USA, albo zamiast niej za jej zgodą.

§3

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.
 2. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny, co nie rodzi żadnych
  roszczeń po stronie uczestniczek Konkursu ani żadnych innych podmiotów.
 3. Od decyzji AN Holding Group lub jury, o którym mowa w § 1, nie przysługuje odwołanie.
 4. Konkurs może zakończyć się niewyłonieniem laureatki tytułu Miss Polski, a także innych
  laureatek, o których mowa w § 1.
 5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości co
  do treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje AN Holding
  Group, od których to decyzji odwołanie nie przysługuje.